Viết lại câu: Bài tập 7

Exercise 7: Rerwite the following sentences that keep the same meaning.
1. My father used to play football when he was young.

My father doesn't........................................... .................................................. .. ,


2. Jane gave me a present on my last birthday.

I was............................................... .................................................. .................


3. "Let's go swimming"

She suggests.......................................... .................................................. .......


4. "Would you like a cup of coffee?"

He................................................ .................................................. ................


5. We got lost in the jungle because we didn't have a map.

If we had............................................... .................................................. .......


6.1 last saw Bob when I was in Ho Chi Minh City.


I haven't seen.............................................. .................................................. ..


7. It is a three-hour drive from Hanoi to Namdinh.

It takes............................................. .................................................. ............


8. It's a pity you didn't tell us about this.

I wish.............................................. .................................................. .............


9. They think the owner of the house is abroad.

The owner............................................. .................................................. ......


10. The children couldn't go swimming because the sea was very rough.

The sea was too............................................... .................................................. ....................

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Chỉ có thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm hoặc xem đáp án sau khi hết thời gian

THAM KHẢO

Exercise 7- Đáp án tham khảo ( Dành cho Thành viên VIP)

Đăng ký thành viên VIP

 

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
03:15 - 07/08/2012 10 Xem chi tiết
02:47 - 13/08/2012 9 Xem chi tiết
06:36 - 13/08/2012 8 Xem chi tiết
06:57 - 03/08/2012 8 Xem chi tiết
06:11 - 01/08/2012 6 Xem chi tiết
03:51 - 02/08/2012 4 Xem chi tiết
Thành viên thường
14:19 - 02/08/2012 10 Xem chi tiết
15:04 - 14/08/2012 9 Xem chi tiết
10:58 - 01/08/2012 4 Xem chi tiết
10:28 - 06/08/2012 0 Xem chi tiết
14:10 - 08/08/2012 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 31/07/2012 | Lần xem: 3091 | Thành viên dự thi: 11