Viết luận: Chủ đề 15

Topic 15: Describe someone you respect deeply.((150 - 200 words)

( Mô tả một người mà bạn rất kính trọng)

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Gửi bài bằng cách comment ở TOPIC này
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
04:14 - 26/08/2012 9 Xem chi tiết
16:43 - 01/09/2012 8 Xem chi tiết
Thành viên thường
13:53 - 03/09/2012 8 Xem chi tiết
03:15 - 28/08/2012 6 Xem chi tiết
06:39 - 28/08/2012 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 25/08/2012 | Lần xem: 2018 | Thành viên dự thi: 5