Bài dịch số 1: A Love Story

Các bạn cùng dịch bài này nhe:
A Love Story

There was a blind girl who hated herself just because she’s blind.  She hated everyone, except her loving boyfriend.  He’s always there for her.

She said that if she could only see the world, she would marry her boyfriend. One day, someone donated a pair of eyes to her and then she can see everything, including her boyfriend.

Her boyfriend asked her, “now that you can see the world, will you marry me?”  The girl was shocked when she saw that her boyfriend is blind too, and refused to marry him.

Her boyfriend walked away in tears, and later wrote a letter to her saying. “Just take care of my eyes, dear

 

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Chỉ có thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên thường
14:33 - 21/04/2012 10 Xem chi tiết
06:02 - 12/04/2012 9 Xem chi tiết
03:31 - 18/04/2012 9 Xem chi tiết
13:25 - 20/04/2012 9 Xem chi tiết
15:38 - 15/04/2012 9 Xem chi tiết
03:30 - 21/04/2012 9 Xem chi tiết
05:32 - 02/05/2012 9 Xem chi tiết
15:32 - 12/04/2012 8 Xem chi tiết
08:01 - 26/04/2012 8 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 21/03/2012 | Lần xem: 19634 | Thành viên dự thi: 9