Viết lại câu: Bài tập 24

Exercise 24 .Finish the second sentence in such a way that it means exactly the same as the first one:

1. The cafe has a lot of tables
--> There.............................
2. London has more than thirty theatres
--> There are.........................
3. Mary was very kind to me
--> Mary behaved..................
4. He delivers his lecture fluently
--> He is fluent......................
5. They did their work carefully
--> They were careful................

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm hoặc xem đáp án sau khi hết thời gian

THAM KHẢO

Đáp án tham khảo

Đăng ký thành viên VIP

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
11:47 - 17/11/2012 6 Xem chi tiết
04:05 - 17/11/2012 4 Xem chi tiết
00:20 - 18/11/2012 4 Xem chi tiết
12:56 - 17/11/2012 4 Xem chi tiết
15:13 - 16/11/2012 2 Xem chi tiết
14:45 - 17/11/2012 2 Xem chi tiết
Thành viên thường
16:29 - 19/11/2012 10 Xem chi tiết
15:24 - 16/11/2012 7 Xem chi tiết
12:30 - 17/11/2012 4 Xem chi tiết
04:43 - 17/11/2012 4 Xem chi tiết
07:57 - 19/11/2012 4 Xem chi tiết
02:26 - 19/11/2012 2 Xem chi tiết
15:18 - 18/11/2012 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 16/11/2012 | Lần xem: 2578 | Thành viên dự thi: 13