Viết lại câu: Bài tập 25

Exercise 25 .Finish the second sentence in such a way that it means exactly the same as the first one:


1. The train couldn’t run because of the snow.
=> The snow..................................................
2. Nam laughed a lot when I told him the joke.
=>The joke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Your house is bigger than mine.
=>My house . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Da Lat is one of the famous landscapes in Vietnam.I spent my holiday there.
=>I spent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. He asked me where he could find her in that town.
=>He said. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm hoặc xem đáp án sau khi hết thời gian

THAM KHẢO

Đáp án tham khảo Bài 25

Đăng ký thành viên VIP

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
06:16 - 22/11/2012 7 Xem chi tiết
12:37 - 24/11/2012 6 Xem chi tiết
03:35 - 22/11/2012 6 Xem chi tiết
Thành viên thường
15:53 - 22/11/2012 6 Xem chi tiết
07:14 - 22/11/2012 4 Xem chi tiết
12:53 - 26/11/2012 4 Xem chi tiết
16:40 - 22/11/2012 2 Xem chi tiết
07:38 - 22/11/2012 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 21/11/2012 | Lần xem: 2811 | Thành viên dự thi: 8