Viết lại câu: Bài tập 26

Exercise 26:Hoàn thành câu thứ 2 sao cho ý nghĩa của nó giống với nghĩa của câu thứ nhất, sử dụng từ cho sẵn. Không biến đổi từ đã cho. Sử dụng khoảng 2-5 từ, bao gồm từ đã cho.

1. I first started to play the guitar when I was sixteen. (since)
I have.........................................................................................I was sixteen.
2.This is their first visit to the Caribbean islands.(never)
They...........................................the Caribbean islands before.
3. She arrived a few minutes ago.(just)
She......................................arrived.
4. This is not our first time at a rock concert.(already)
We.............................................................to a rock concert.
5. I am still tidying my room.(finished)
I............................................my room yet.

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm hoặc xem đáp án sau khi hết thời gian

THAM KHẢO

Đáp án tham khảo:

Đăng ký thành viên VIP

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
14:40 - 28/11/2012 10 Xem chi tiết
16:08 - 28/11/2012 8 Xem chi tiết
04:53 - 29/11/2012 8 Xem chi tiết
15:57 - 02/12/2012 4 Xem chi tiết
Thành viên thường
14:46 - 29/11/2012 8 Xem chi tiết
14:03 - 02/12/2012 8 Xem chi tiết
04:26 - 29/11/2012 7 Xem chi tiết
02:22 - 29/11/2012 7 Xem chi tiết
14:40 - 29/11/2012 6 Xem chi tiết
14:33 - 01/12/2012 5 Xem chi tiết
06:20 - 29/11/2012 0 Xem chi tiết
02:23 - 29/11/2012 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 28/11/2012 | Lần xem: 5101 | Thành viên dự thi: 12