Viết lại câu: Bài tập 27

Exercise 27:Hoàn thành câu thứ 2 sao cho ý nghĩa của nó giống với nghĩa của câu thứ nhất, sử dụng từ cho sẵn. Không biến đổi từ đã cho. Sử dụng khoảng 2-5 từ, bao gồm từ đã cho.


1. He came to live here two years ago. (for)
He.........................................two years
2. She hasn’t phoned her mother yet. (still)
She......................................................her mother.
3. I started this letter a week ago. (writing)
I...........................................this letter for a week.
4. The snow started this morning and it is still snowing. (been)
It........................................................since this morning.
5. Tourists first started to visit Ibiza in the 60s. (coming)
Tourists …....................................................Ibiza since the 1960s

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm hoặc xem đáp án sau khi hết thời gian

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
17:07 - 03/12/2012 6 Xem chi tiết
07:12 - 06/12/2012 6 Xem chi tiết
08:24 - 05/12/2012 2 Xem chi tiết
07:50 - 04/12/2012 1 Xem chi tiết
Thành viên thường
08:14 - 04/12/2012 8 Xem chi tiết
07:58 - 05/12/2012 7 Xem chi tiết
11:09 - 06/12/2012 6 Xem chi tiết
02:23 - 05/12/2012 6 Xem chi tiết
11:30 - 04/12/2012 4 Xem chi tiết
01:39 - 04/12/2012 0 Xem chi tiết
15:24 - 07/12/2012 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 03/12/2012 | Lần xem: 3156 | Thành viên dự thi: 11