Sắp xếp từ hoàn thành câu: Bài tập 6

Bài 6. Put the words in the correct order to make questions.
1. does/pets/How/he many/have?
2. cousins/often/see/do/you/How/your?
3. money/with/you/got/much/have/How/you?
4. mother-in-law/live/with/Does/his/them?
5. your brothers and sisters/married/Are/all?

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

Sắp xếp từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh
Ở dạng bài này chúng ta  sắp xếp các từ cho sẵn và thêm các từ cần thiết để tạo thành câu hoàn chỉnh.
- Chú ý phải đủ số từ được cho ở đề bài.
- Chú ý dấu câu được cho để xác định câu trần thuật hay câu nghi vấn để có cách sắp xếp phù hợp

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm hoặc xem đáp án sau khi hết thời gian

 


Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
13:16 - 07/12/2012 9 Xem chi tiết
01:13 - 10/12/2012 8 Xem chi tiết
09:39 - 10/12/2012 8 Xem chi tiết
11:34 - 09/12/2012 6 Xem chi tiết
02:53 - 10/12/2012 5 Xem chi tiết
Thành viên thường
13:34 - 08/12/2012 10 Xem chi tiết
01:54 - 07/12/2012 10 Xem chi tiết
10:20 - 08/12/2012 10 Xem chi tiết
10:52 - 06/12/2012 8 Xem chi tiết
06:54 - 08/12/2012 6 Xem chi tiết
16:50 - 06/12/2012 6 Xem chi tiết
08:56 - 07/12/2012 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 06/12/2012 | Lần xem: 8433 | Thành viên dự thi: 12