Viết lại câu: Bài tập 28

Exercise 28: Hoàn thành câu thứ 2 sao cho ý nghĩa của nó giống với nghĩa của câu thứ nhất, sử dụng từ cho sẵn. Không biến đổi từ đã cho. Sử dụng khoảng 2-5 từ, bao gồm từ đã cho.

1. Michael drives faster than Anthony. (slowly)
Anthony.....................................................................Michael.
2. Pupils think math is a more serious subject than English. (seriously)
Pupils take maths...................................................English
3.  Maria doesn’t work as hard in the evening as in the morning. (harder)
Maria...........................................................................than in the evening.
4. Some boys are better cooks than girls. (cook)
Some boys..................................................girls.
5. Women have quieter voices than men. (loudly)
Men speak..........................................................................women.

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm hoặc xem đáp án sau khi hết thời gian

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
07:19 - 09/12/2012 10 Xem chi tiết
16:41 - 11/12/2012 10 Xem chi tiết
08:38 - 10/12/2012 10 Xem chi tiết
10:55 - 09/12/2012 8 Xem chi tiết
01:15 - 09/12/2012 4 Xem chi tiết
Thành viên thường
08:52 - 10/12/2012 10 Xem chi tiết
11:25 - 09/12/2012 10 Xem chi tiết
04:35 - 09/12/2012 6 Xem chi tiết
09:17 - 09/12/2012 6 Xem chi tiết
14:37 - 12/12/2012 0 Xem chi tiết
08:09 - 11/12/2012 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 08/12/2012 | Lần xem: 3116 | Thành viên dự thi: 11