Viết lại câu: Bài tập 29

Exercise 29: Hoàn thành câu thứ 2 sao cho ý nghĩa của nó giống với nghĩa của câu thứ nhất, sử dụng từ cho sẵn. Không biến đổi từ đã cho. Sử dụng khoảng 2-5 từ, bao gồm từ đã cho.
1. Anthony finished the test before anyone else. (sooner)
Anthony finished..............................................anyone else.
2. If you want to get there quickly, go by air. (more)
You’ll …....................................................................if you go by air.
3. No-one in the world can run as fast as Marion Jones. (fastest)
Marion Jones …..................................................in the word.
4. She is the worst writer in the class. (than)
She..................................................else in the class.
5. You make a lot of mistakes because you write carelessly.(Carefully)
If you write......................................., you won’t make so many mistakes.

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm hoặc xem đáp án sau khi hết thời gian

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
01:22 - 19/12/2012 10 Xem chi tiết
07:59 - 17/12/2012 4 Xem chi tiết
16:40 - 17/12/2012 4 Xem chi tiết
11:09 - 17/12/2012 1 Xem chi tiết
10:12 - 18/12/2012 1 Xem chi tiết
Thành viên thường
07:41 - 17/12/2012 10 Xem chi tiết
04:18 - 17/12/2012 10 Xem chi tiết
07:53 - 17/12/2012 6 Xem chi tiết
13:38 - 19/12/2012 6 Xem chi tiết
04:31 - 18/12/2012 6 Xem chi tiết
15:12 - 18/12/2012 4 Xem chi tiết
02:06 - 17/12/2012 4 Xem chi tiết
05:06 - 17/12/2012 4 Xem chi tiết
14:37 - 17/12/2012 2 Xem chi tiết
09:50 - 17/12/2012 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 16/12/2012 | Lần xem: 2794 | Thành viên dự thi: 15