Viết lại câu: Bài tập 30

Exercise 30: Hoàn thành câu thứ 2 sao cho ý nghĩa của nó giống với nghĩa của câu thứ nhất, sử dụng từ cho sẵn. Không biến đổi từ đã cho. Sử dụng khoảng 2-5 từ, bao gồm từ đã cho.
1. Students at university are allowed to miss some lessons. (may)
Students at university …........................................
2. It is a good idea for you to write her a letter.(should)
You.........................................a letter.
3. It is necessary for me to lose weight. (must)
I................................................
4. Only people Who are sixteen can take part in the competition.(have to)
You...............................to take part in the competition.
5. You musn’t go to school without your books.(need)
You …...............................................to school.

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm hoặc xem đáp án sau khi hết thời gian

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
04:29 - 22/12/2012 10 Xem chi tiết
10:52 - 22/12/2012 8 Xem chi tiết
02:50 - 22/12/2012 8 Xem chi tiết
Thành viên thường
09:07 - 24/12/2012 10 Xem chi tiết
04:21 - 25/12/2012 10 Xem chi tiết
10:16 - 25/12/2012 10 Xem chi tiết
09:56 - 25/12/2012 9 Xem chi tiết
08:00 - 23/12/2012 8 Xem chi tiết
06:38 - 24/12/2012 8 Xem chi tiết
04:39 - 22/12/2012 5 Xem chi tiết
11:28 - 22/12/2012 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 21/12/2012 | Lần xem: 2991 | Thành viên dự thi: 11