Viết lại câu: Bài tập 31

Exercise 31: Hoàn thành câu thứ 2 sao cho ý nghĩa của nó giống với nghĩa của câu thứ nhất, sử dụng từ cho sẵn. Không biến đổi từ đã cho. Sử dụng khoảng 2-5 từ, bao gồm từ đã cho.


1: It is not necessary to book seats before we go. (have to)
We...............................................book seats before we go.
2: It was  impossible to stay in doors. (couldn’t)
We......................................................the house.
3: It is better if you drive more carefully. (ought)
You..................................................
4. I’ll let you stay out till after midnight. (don’t)
You..........................................................back by midnight.
5. I don’t believe she is from Argentina. (can’t)
She.........................................................................

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm hoặc xem đáp án sau khi hết thời gian

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
08:35 - 01/01/2013 8 Xem chi tiết
08:21 - 31/12/2012 6 Xem chi tiết
11:07 - 29/12/2012 6 Xem chi tiết
09:52 - 30/12/2012 6 Xem chi tiết
12:41 - 30/12/2012 2 Xem chi tiết
Thành viên thường
01:52 - 03/01/2013 8 Xem chi tiết
01:34 - 29/12/2012 8 Xem chi tiết
05:08 - 30/12/2012 6 Xem chi tiết
05:00 - 29/12/2012 4 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 28/12/2012 | Lần xem: 2827 | Thành viên dự thi: 9