Viết luận: Chủ đề 30

Topic 30: Talk about A heroic deed. (Uncle Ho, Lenin...)

( Hãy viết 1 bài luận về một anh hùng mà bạn biết, vd: Bác Hồ, Lê Nin...)


Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Gửi bài bằng cách comment ở TOPIC này
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 02/01/2013 | Lần xem: 2397 | Thành viên dự thi: 0