Viết lại câu: Bài tập 32

Exercise 32:Hoàn thành câu thứ 2 sao cho ý nghĩa của nó giống với nghĩa của câu thứ nhất, sử dụng từ cho sẵn. Không biến đổi từ đã cho. Sử dụng khoảng 2-5 từ, bao gồm từ đã cho.
1. Go to Egypt and you’ll see the pyramids. (visit)
If........................................., you will see the pyramids.
2. I don’t have the money so I can’t buy a new computer. (had)
If.........................................,I’d buy a new computer.
3. Buying a new flat means I’ll have more space. (buy)
I’ll have more space............................a new flat.
4. The first prize means you get a brand new car. (would)
If you won first prize,.............................a brand new car.
5. You’re likely to see Trafalgar Square if you go to London. (probably)
If you go to London,...................................................Trafalgar Square.

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm hoặc xem đáp án sau khi hết thời gian

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
13:52 - 08/01/2013 10 Xem chi tiết
11:48 - 06/01/2013 8 Xem chi tiết
Thành viên thường
02:23 - 08/01/2013 10 Xem chi tiết
07:55 - 07/01/2013 9 Xem chi tiết
03:50 - 07/01/2013 9 Xem chi tiết
08:18 - 07/01/2013 8 Xem chi tiết
08:41 - 07/01/2013 6 Xem chi tiết
12:21 - 06/01/2013 0 Xem chi tiết
03:08 - 06/01/2013 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 05/01/2013 | Lần xem: 2763 | Thành viên dự thi: 9