Viết lại câu: Bài tập 33


Exercise 33: Finish each of  the incomplete sentences below in such a way that it has the same meaning as the sentence above it.

 1.It is believed that the wanted man is living in New York.
The wanted...................................................................

2. It is said that many people are homeless after the floods.
Many people...................................................................
3. It is known that the Prime Minister is in favor of the new law.
The Prime Minister.........................................................

 4.  It is expected that the government will lose the election.
The government.............................................................

 5. It is thought that the prisoner escaped by climbing over the wall.
The prisoner ……………………………...............................

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm hoặc xem đáp án sau khi hết thời gian

THAM KHẢO

Đáp án tham khảo bài 33

Đăng ký thành viên VIP

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
13:25 - 14/01/2013 4 Xem chi tiết
07:19 - 11/01/2013 1 Xem chi tiết
09:11 - 15/01/2013 1 Xem chi tiết
Thành viên thường
05:57 - 11/01/2013 8 Xem chi tiết
14:01 - 12/01/2013 6 Xem chi tiết
10:12 - 15/01/2013 6 Xem chi tiết
15:02 - 12/01/2013 2 Xem chi tiết
14:18 - 11/01/2013 2 Xem chi tiết
03:26 - 13/01/2013 1 Xem chi tiết
13:40 - 15/01/2013 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 11/01/2013 | Lần xem: 3241 | Thành viên dự thi: 10