Dịch Anh-Việt: Bài số 59

Should teachers give pupils too much homework? Discuss.

Many people now think that teachers give pupils too much homework. They say that it is unnecessary for children to work at home in their free time. Moreover, they argue that most teachers do not properly plan the homework tasks they give to pupils. The result is that pupils have to repeat tasks which they have already done at school.

Recently many parents complained about the difficult homework which teachers gave to their children. The parents said that most of thehomework was a waste of time, and they wanted to stop it. Spain and Turkey are two countries which stopped homework recently. In Denmark, West Germany and several other countries in Europe, teachers cannot set homework at weekends. In Holland, teachers allow pupils to stay at school to do their homework. The children are free to help one another. Similar arrangements also exist in some British schools.

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm
  • Gửi bài bằng cách Comment bên dưới

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
06:04 - 17/01/2013 10 Xem chi tiết
10:01 - 17/01/2013 9 Xem chi tiết
10:28 - 16/01/2013 9 Xem chi tiết
Thành viên thường
03:37 - 17/01/2013 10 Xem chi tiết
11:23 - 16/01/2013 9 Xem chi tiết
04:45 - 16/01/2013 9 Xem chi tiết
01:33 - 16/01/2013 8 Xem chi tiết
14:48 - 17/01/2013 1 Xem chi tiết
14:14 - 16/01/2013 0 Xem chi tiết
16:35 - 17/01/2013 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 15/01/2013 | Lần xem: 2064 | Thành viên dự thi: 10