Viết lại câu: Bài tập 34

Exercise 34: Finish each of  the incomplete sentences below in such a way that it has the same meaning as the sentence above it.

1.It is believed that the thieves got in through the kitchen window.
The thieves........................................................................

2. It is alleged that he drove through the town at 90 miles an hour.
He......................................................................................

3. It is reporter that two people was seriously injured  in the accident.
Two people............................................................................

4. It is said that three men were arrested after the explosion.
Three men.............................................................................

5. It is said that he is 108 year old.
He………………………………….

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm hoặc xem đáp án sau khi hết thời gian

THAM KHẢO

Đáp án Tham khảo Bài 34

Đăng ký thành viên VIP

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
23:29 - 17/01/2013 2 Xem chi tiết
04:14 - 17/01/2013 1 Xem chi tiết
Thành viên thường
16:02 - 17/01/2013 10 Xem chi tiết
12:47 - 19/01/2013 2 Xem chi tiết
01:28 - 16/01/2013 2 Xem chi tiết
04:32 - 19/01/2013 2 Xem chi tiết
14:19 - 17/01/2013 1 Xem chi tiết
07:38 - 18/01/2013 1 Xem chi tiết
15:45 - 17/01/2013 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 16/01/2013 | Lần xem: 7985 | Thành viên dự thi: 9