Viết lại câu: Bài tập 35

Exercise 35: Finish each of  the incomplete sentences below in such a way that it has the same meaning as the sentence above it.
1. They rumoured the man was still living.
The man..................................................................
2. They declared that she won the competition.
She...........................................................................
3. People believed that 13 is an unlucky number.
Number 13...............................................................
4. They say that John is the brightest student in class.
John.........................................................................
5. People believed that the earth stovayod still.
The earth................................................................

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm hoặc xem đáp án sau khi hết thời gian

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên thường
04:02 - 26/01/2013 0 Xem chi tiết
10:34 - 26/01/2013 0 Xem chi tiết
01:26 - 27/01/2013 0 Xem chi tiết
03:29 - 28/01/2013 0 Xem chi tiết
09:52 - 26/01/2013 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 25/01/2013 | Lần xem: 14871 | Thành viên dự thi: 5