anhphamchulai

Mong các bạn giúp đỡ và giải thích rõ giúp mình :)

we have the training and the tools to help learners_______ the twenty-five basic reading skills.

A. master

B.masters

C. mastering

D.mastered

SAC specializes in after-school progams for children and in_____reading skills progams for adults

A. create

B.creates

C.creating

D.to create

Tạo bởi Phạm Đào Tuấn Anh, lúc 15:26 - 05/02/2013 Số câu trả lời: 2

Trả lời cho câu hỏi

Để trả lời câu hỏi này, bạn phải click vào đây để đăng nhập!
sarasakamoto
đăng lúc 05:42 - 29/03/2017,

1. Help sb do smth

   => A 

2. Specialize in V-ing

   => C

  0
  0
mizuki108
đăng lúc 08:06 - 09/04/2014,

- We have... skills

=> Đáp án A

=> help somebody do something

 

- SAC... adults.

=> Đáp án C

=> Specialize in V-ing something.

  0
  0