Tiếng anh giao tiếp: Bài 5

( Click vào play để xem )

Nội dung Dành cho VIP

What are you going to do tomorrow?
"I’m going to go play volleyball at the beach."
Who are you going to go with?
I’m going to go with my friends from the university
What are you going to do tomorrow?
"I’m going to stay home"
Why are you going to stay home?
"...why don’t you come with us?"
I’m going to do some work
I will go home
You will come to school
"He will play tennis"
She will swim
"John will run"
Mary will go to work
We will sing
They will run
When will you come to school?
I’ll come to school tomorrow
When will he play tennis?
"He’ll play tennis tonight"
When will she swim?
She’ll swim next week
When will John run?
John’ll run this afternoon
When will Mary go to work?
"Mary’ll go to work next week"
"When will you sing?"
We’ll sing Tuesday evening
"When will they run?"
They’ll run tomorrow.
Will you come to school?
"No, I will not."
No, I won’t
Will he play tennis?
"Yes, he will"
Will she swim?
"No, she will not."
"No, she won’t"
"Will John run?"
Yes, he will
Will Mary go to work?
"No, she will not"
No, she won’t
Will you sing?
Yes, we will
Will they run?
No, they will not.
"No, they won’t"
What will you do this morning?
I’ll go to school
What will he do tonight?
He’ll play tennis
What will she do next week?
She’ll swim
What will John do this afternoon?
"John’ll run"
What will Mary do next month?
"Mary’ll go to work"
What will you do Tuesday morning?
We’ll sing
What will they do tomorrow?
They’ll run
I like mountains
"You like the beach"
"He like the forest"
She likes flowers
They like rivers
Do you like mountains?
"Yes, I do"
Do they like mountains?
No, they don’t
Does he like the beach?
No, he doesn’t
Does she like flowers?
Yes, she does
What kind of movies do you like?
"I like action movies"
What kind of movies does she like?
She likes scary movies
What kind of movies does he like?
He likes dramatic movies
What kind of movies does Jane like?
Jane likes fiction movies
What kind of food do you like?
I like Italian food
What kind of food does she like?
She likes spicy food
What kind of food does he like?
He likes Chinese food
What kind of food does Tom like?
"He likes all kinds of food "
What do you like to eat for breakfast?
"I like to eat bread and drink coffee"
What do you like to do on the weekends?
I like to play badminton and go swimming
How do you like your eggs?
I like them boiled
How do they like to travel?
"They like to travel by train"
"Who does she like?"
She likes Brad Pitt
"Who do they like?"
They like Madonna
Do you like Brad Pitt?
"No"
Do you like Madonna?
"Of course"
Do you like her?
Yes, I do
Do you like them?
Yes, I do, but I don’t like their dog
Does she like you?
"Yes, she does"
Does he like Susan?
Yes, he does

Bạn có thể download Script+ LỜI DỊCH tại đây

( Đăng ký Thành viên VIP để có thể nhìn thấy link download)

Đăng ký thành viên VIP


Bình luận

Bạn phải đăng nhập mới gửi được bình luận. Nếu bạn chưa là thành viên thì hãy click vào đây để đăng ký
mr_truc
đăng lúc 07:35 - 17/05/2014

Great!!

 

  0
  0