Luyện nghe VOA- Bài số 4

( Click vào play để nghe )

Các bạn hay nghe và làm bài tập điền từ. Hãy nghe đi nghe lại một vài lần và điền thật chính xác nhe !

VOA Special English Technology Report

The world has almost seven (1) people. At least two billion are (2) to be on the Internet by (3) . New growth is mostly from developing countries. Yet only twenty-one percent of their population is online.

A group called the World Wide Web Foundation is working to make the Web more (4) to more of the world.
Tim Berners-Lee is the British computer (5) who invented the World Wide Web. He announced the launch of the Web Foundation last November.
The group says many people can access the Web but are unable to (6) it. The biggest reason is illiteracy.

The latest United Nations report says almost eight hundred million (7) are unable to read or write. Even for those who can read, much of the information that is (8) on the Web is not in (9) language they can understand.

Steve Bratt is chief (10) of the Web Foundation.

STEVE BRATT: "If you're a poor (11) living in a very impoverished part of Botswana and you're trying to (12) your family, trying to buy and sell goods, trying to get medical (13) for your kids or your employees, and you speak a (14) language, there's nothing on today's Web that's going to help you, right?

"So even if they had (15) and they had a mobile phone, or something they could get to the Web, what would they look for? What would they be able to (16) ?"

Tim Berners-Lee first proposed the idea for the World Wide Web in nineteen eighty-nine. This was twenty years after Americans (17) the first version of what we know as theInternet.

The Internet is a network of networks. It lets millions of computers (18) with each other. The Web is a major part. However, people now often use (19) that are not Web-based, like on social networks and mobile devices like the iPhone.

Tim Berners-Lee (20) the World Wide Web as a way to help people (21) information. His (22)work brought the Hypertext Markup Language, or HTML, used to create Web (23). It also gave us the Hypertext Transfer Protocol -- the HTTP before Web addresses.


By two thousand eight, Google reported that the number of Web pages had passed one (24). Steve Bratt says the World Wide Web Foundation wants (25) to be able to use this information.

STEVE BRATT: "Our main (26) is to advance the Web to empower people. It's focusing on the Web not just as a technology, but as one of the most (27) means for connecting people to (28) and people to each other."

Partnerships with the Web Science Trust and the World Wide Web Consortium aim to create applications that make the Web more user-friendly. Steve Bratt says mobile technology is an important part of that work, as more and more people use their phones to go online.

STEVE BRATT: "One of the (29) we have is to make the Web a lot easier to use even on the (30) and least expensive mobile phones."

And that's the VOA Special English Technology Report, written by June Simms. I'm Steve Ember.


Login để trả lời

Vocabularly

- Launch /lɔ:ntʃ/ : bắt đầu, khai trương, giới thiệu (sản phẩm)

- Illiteracy /i´litərəsi/ : nạn mù chữ

- Access /'ækses/ : truy cập, tiếp cận

- Impoverished /impäv(ə)ri sh/ : làm mất công dụng

- Propose /prə'pəʊz/ : đề xuất, đưa ra

- Empower /im´pauə/ : trao quyền, cho phép

 

Một số cấu trúc được sử dụng trong bài:

almost đứng trước từ chỉ số lượng mang nghĩa “hầu hết, khoảng”
Ví dụ trong câu: The world has almost seven billion people.

communicate with sb: giao tiếp với ai

focus on N: tập trung vào cái gì

aim to V: có mục đích, ý định làm gì.

be + to infinitive
Động từ đứng sau động từ tobe có dạng to V hay V-ing trong phần vị ngữ, ta để dạng “to V” mang nghĩa chỉ mục đích.

Ví dụ trong bài ta thấy:


One of the challenges we have is to make the Web a lot easier to use even on the simplest and least expensive mobile phones
(Một trong những khó khăn chúng tôi phải đối mặt là khiến Web trở nên dễ dàng hơn khi sử dụng ngay cả trên điện thoại di động đơn giản và rẻ nhất.)

Ngoài ra, chúng ta có thể làm quen với mẫu “be + to infinitive” trong văn viết, đặc biệt là những bài báo cáo và trong các trường hợp như:

Sử dụng để nói “nên” hay phải làm điều gì đó, diễn tả mệnh lệnh, yêu cầu hoặc hướng dẫn.
Eg: You are not to come downstairs until you have tidied up your room.
Sử dụng để nói về hành động, sự việc sẽ xảy ra trong tương lai.
Eg: The three largest banks are to raise their interest rates.
He is to go out.
Sử dụng để nói về một kế hoạch hay dự định
Eg: She is to be married next month
“to V” có thể sử dụng làm chủ ngữ, tân ngữ hoặc bổ ngữ.
Eg:. What I like is to swim in the sea and then to lie on the warm sand.Bình luận

Bạn phải đăng nhập mới gửi được bình luận. Nếu bạn chưa là thành viên thì hãy click vào đây để đăng ký
Liennhu
đăng lúc 06:51 - 26/02/2018

29 là challenge nhak các pn

  0
  0
Kimhanh
đăng lúc 18:33 - 12/08/2017
Số câu hỏi: 30 Số câu trả lời đúng: 13 Điểm đạt được: 4 / 10 điểm
  0
  0
ngahelga95
đăng lúc 05:52 - 23/04/2017

14/30

vuot qua ban than moi ngay

thank page!

  0
  0
gakhonglobs
đăng lúc 18:39 - 11/12/2016

1. billion  2. expected  3. january  4. usable  5. scientist  6. use  7. adults 8. available  9. a  10. executive  11. shopkeeper  12. feed  13. services  14. local : 15.connectivity 16. understand  17. developed 18. communicate  19. applications 20. created  21. share  22. early  23. pages  24. trillion  25. everyone 26. purpose  27. powerful  28. knowledge 30.  simplest


An <3

  0
  1
Liennhu
đăng lúc 06:52 - 26/02/2018

pn ui 29 là challenge ý

 

  0
  0
gakhonglobs
đăng lúc 18:34 - 11/12/2016
1. billion  2. expected  3. january  4. usable  5. scientist  6. use  7. adults 8. available  9. a  10. executive  11. shopkeeper  12. feed  13. services  14. local : 15.connectivity 16. understand  17. developed 18. communicate  19. applications 20. created  21. share  22. early  23. pages  24. trillion  25. everyone 26. purpose  27. powerful  28. knowledge 30.  simplest An <3
  0
  0
đăng lúc 08:12 - 23/11/2016

25/30 toàn vik sai chính tả chứ hic

 

  0
  0
caubethongminh
đăng lúc 04:56 - 02/11/2016

28/30

  0
  1
ANH VU
đăng lúc 20:48 - 19/09/2016

12/30

  0
  0
duybaby
đăng lúc 02:03 - 23/04/2016

24/30

  0
  0