Luyện nghe VOA- Bài số 11

( Click vào play để nghe )

Các bạn hay nghe và làm bài tập điền từ. Hãy nghe đi nghe lại một vài lần và điền thật chính xác nhe !

This is the VOA Special English Health Report.
In the early nineteen fifties, (1) found that people scored lower on (2) tests if they spoke more than one language. Research in the (3) found the opposite. Bilingual people (4) higher than monolinguals, people who speak only one language. So which is it?
Researchers presented their (5) studies last month at a meeting of the American Association for the Advancement of Science. The latest (6) shows that being bilingual does not (7) make people smarter. But researcher Ellen Bialystok says it probably does make you better at certain (8).
ELLEN BIALYSTOK:"Imagine driving down the (9). There’s many things that could (10) your attention and you really need to be able to (11) all of them. Why would bilingualism make you any (12) at that?"
And the answer, she says, is that bilingual people are often better at controlling their attention -- a function (13) the executive control system.
ELLEN BIALYSTOK:"It’s quite possibly the most important cognitive system we have because it's (14) all of your (15) about what to attend to, what to (16), what to process are made."
Ms. Bialystok is a psychology (17) at York University in Toronto, Canada. She (18) the best method to (19) the executive control system is called the Stroop Test. A person is shown (20) in different colors. The person has to ignore the word but say the (21). The problem is that the words are all (22) of colors.
ELLEN BIALYSTOK:"So you would have the word blue (23) in red, but you have to say red. But blue is so salient, it's just (24) up all these circuits in your brain, and you really want to say blue. So you need a mechanism to override that so that you can say red. That’s the executive control system."
Her work (25) that bilingual people continually practice this (26). They have to, because both (27) are active in their brain at the same time. They need to suppress one to be able to speak in the other.
This (28) exercise might help in other ways, too. Researchers say bilingual children are better able to separate a word from (29) meaning, and more likely to have friends from different (30). Bilingual (31) are often four to five years later than (32) in developing dementia or Alzheimer's (33).
(34) language study has increased in the United States. But (35) Alison Mackey at Georgetown University (36) out that English-speaking (37) are still far behind the rest of the world.
ALISON MACKEY:"In England, like in the United States, bilingualism is seen as something (38) and unique and something to be (39) on and perhaps work towards, whereas in many other partsof the world being bilingual is just seen as a (40) part of life."
And that's the VOA Special English Health Report, written by Kelly Nuxoll. Tell us about your experience learning languages. Go to voaspecialenglish.com or the VOA Learning English page on Facebook. I'm Steve Ember.


Login để trả lời

Một số từ mới trong bài:

Bilingual /bai´liηgwəl/ (tính từ, danh từ) : song ngữ, người sử dụng song ngữ

Monolingual /mɒnә´liηgwəl/ (tính từ, danh từ) : đơn ngữ, người sử dụng đơn ngữ


Executive /ɪg´zɛkjutɪv/ (tính từ, danh từ) : thực hiện, điều hành


Cognitive /´kɒgnɪtɪv/ (tính từ) : Liên quan đến nhận thức, dựa trên hiểu biết, kinh nghiệm


Psychology /¸sai´kɔlədʒi/ (danh từ) : Tâm lí học


Stroop Test:
Một phương pháp thử nghiệm khoa học được coi là thước đo sự chú ý lựa chọn, tính linh hoạt nhận thức và tốc độ xử lý, và nó được sử dụng như một công cụ trong việc đánh giá năng lực hành vi.

Salient /´seiliənt/ (tính từ) : nổi bật, đáng chú ý


Circuits /´sə:kit/ (danh từ) : Chu vi, đường vòng quanh


Override /ouvə'raid/ (động từ) : (nghĩa bóng) gạt ra một bên, không đếm xỉa đến


Suppress /sə´pres/ (động từ) : nén, cầm lại; ngăn cản


Dementia /di´menʃə/ (danh từ) : (y học) chứng mất tríBình luận

Bạn phải đăng nhập mới gửi được bình luận. Nếu bạn chưa là thành viên thì hãy click vào đây để đăng ký
hihi09122006
đăng lúc 02:58 - 27/10/2018

Cho mk xin cái đáp án bn ơi

 

  0
  0
Kimhanh
đăng lúc 20:29 - 21/08/2017
Số câu hỏi: 40 Số câu trả lời đúng: 25 Điểm đạt được: 6 / 10 điểm
  0
  0
myfish99
đăng lúc 20:05 - 08/07/2017

26/40

  0
  0
thaoelf
đăng lúc 01:54 - 11/12/2016

27/40

  0
  0
duybaby
đăng lúc 20:40 - 26/04/2016

23/40

  0
  1
duybaby
đăng lúc 20:40 - 26/04/2016
  0
  0
satthumeomunmuop@gmail.com
đăng lúc 06:27 - 26/10/2015

30/40 my mistake distributed on the lack of \"s\" or \"es\" of the word 

  0
  0
quynhmin
đăng lúc 07:09 - 27/08/2015

40 la natural ma 

minh 38/40

  0
  1
đăng lúc 01:45 - 05/03/2014

eo, 1 leo toan thieu s 

  0
  1
roseheart9x
đăng lúc 08:52 - 12/01/2013

nghe mãi mà không biết chỗ trống 40 điền từ gì

có phải là từ nature không mọi người

39. comment

38.special

40. nature

đúng 39/40 he he 40 thì chịu

  0
  1