Luyện nghe VOA- Bài số 14

( Click vào play để nghe )

Các bạn hay nghe và làm bài tập điền từ. Hãy nghe đi nghe lại một vài lần và điền thật chính xác nhe !

This is the VOA Special English Technology Report.
(1) in developing countries are often not required to build strong (2). So, when a disaster strikes, the damage is often (3).
Yet Japan is one of the most (4) countries in the world. Still, the March (5) earthquake and tsunami waves destroyed more than (6) buildings.
Brady Cox is an (7) professor of civil engineering at the University of Arkansas. He is also an (8) expert with an organization called Geotechnical Extreme Events Reconnaissance, or GEER. The group studies major (9).
Professor Cox says Japan has one of the best building-code (10) in the world.
BRADY COX: "The problem is this earthquake was just a mammoth earthquake, one of the, you know, top (11) earthquakes in recorded (12). So anytime you have an earthquake that (13), you are going to have damage."
The quake measured magnitude (14).
BRADY COX: "One thing I think a lot of people don't understand is that (15) codes are meant to prevent (16) of life in earthquakes, that doesn’t mean that the buildings won't -- or bridges for that matter, or anything -- won't sustain (17) damage."
Mr. Cox says Japan has invested a lot in seismic research and (18) since a magnitude (19)earthquake in Niigata in (20). That same year a (21)quake shook the American state of Alaska.
BRADY COX: "Those (22) earthquakes really opened up a lot of new research on something called (23) liquefaction, in particular. And, you know, the Japanese, they have more earthquakes (24) than magnitude (25) or seven than probably any other country in the world. I mean, they get (26) a lot."
Soil liquefaction is the (27) by which the strength or stiffness of soil is (28) by an event like the (29) of an earthquake. The soil begins to move like liquid.
Professor Cox (30) the first step to designing an earthquake-resistant building is to (31) the soil.
BRADY COX: "Then the structural (32) take that information and they use it to detail the building in terms of, is this going to be a steelstructure? Is it going to be reinforced concrete? And then you get into all kinds of things in terms of the designs of the columns and the beams and the framing of the building and the (33). And how much steel do you put in?"
A (34) from Geotechnical Extreme Events Reconnaissance is planning a trip to Japan to (35) the destruction. Mr. Cox and other (36) of GEER went to Haiti after the (37) earthquake last year, and continue to work with Haitian officials.
BRADY COX: "A lot of the work that we’ve been doing has been focusing on the rebuilding (38) and how to especially make sure that the rebuilding of schools and (39), and kind of critical facilities that you would need to respond to an emergency -- police and fire (40), government buildings -- that those things get rebuilt appropriately."
And that's the VOA Special English Technology Report, written by June Simms. I'm Christopher Cruise.


Login để trả lời

Một số từ mới:

Strikes /straik/ (động từ): đánh, đập, tấn công, đình công

tsunami /tsu´na:mi/ (danh từ): Sóng lớn (gây ra do động đất ngầm dưới nước), sóng do địa chấn, sóng thần

Danh từ, số nhiều: tsunamis

civil /'sivl/ (tính từ): (thuộc) công dân, (thuộc) thường dân, dân dụng (trái với quân đội)

mammoth /´mæməθ/ (tính từ): To lớn, khổng lồ, đồ sộ

magnitude /'mægnitju:d/ (danh từ): Tầm lớn, độ lớn, tầm rộng lớn, tầm quan trọng, tính chất trọng đại

seismic /´saɪzmɪk , ´saɪsmɪk/ (tính từ): (thuộc) động đất, (thuộc) địa chấn

liquefaction /,likwi'fækʃn/ (danh từ): Sự hoá lỏng

stiffness /'stifnis/ (danh từ): Sự cứng rắn, cứng nhắc, rít, khó khăn, tính chất mạnh (liều thuốc...); thổi mạnh (gió)

reinforce /,ri:in'fɔ:s/(động từ): tăng cường, củng cố; tăng viện; tăng thêm sức mạnh

framing /´freimiη/(danh từ): Sự làm khung; sự đựng khung, bộ khung; bộ sườnBình luận

Bạn phải đăng nhập mới gửi được bình luận. Nếu bạn chưa là thành viên thì hãy click vào đây để đăng ký
đăng lúc 09:11 - 11/12/2016

25/40

  0
  0