Video - Học Tiếng Anh với GOGO

Bài 1: My name's Gogo
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 2274 lượt xem
Bài 2: What's his name?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 1140 lượt xem
Bài 3: She's my mother
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 1060 lượt xem
Bài 4: What's this?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 984 lượt xem
Bài 5: Is that a tiger?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 826 lượt xem
Bài 6: What colour is this?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 922 lượt xem
Bài 7: What are they?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 849 lượt xem
Bài 8: How old are you?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 873 lượt xem
Bài 9: How many are there?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 911 lượt xem
Bài 10: What’s the time, please?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 1001 lượt xem