Video - Học Tiếng Anh với GOGO

Bài 1: My name's Gogo
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 1692 lượt xem
Bài 2: What's his name?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 796 lượt xem
Bài 3: She's my mother
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 686 lượt xem
Bài 4: What's this?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 669 lượt xem
Bài 5: Is that a tiger?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 560 lượt xem
Bài 6: What colour is this?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 616 lượt xem
Bài 7: What are they?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 556 lượt xem
Bài 8: How old are you?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 562 lượt xem
Bài 9: How many are there?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 607 lượt xem
Bài 10: What’s the time, please?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 660 lượt xem