Video - Học Tiếng Anh với GOGO

Bài 1: My name's Gogo
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 2306 lượt xem
Bài 2: What's his name?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 1157 lượt xem
Bài 3: She's my mother
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 1078 lượt xem
Bài 4: What's this?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 1003 lượt xem
Bài 5: Is that a tiger?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 842 lượt xem
Bài 6: What colour is this?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 940 lượt xem
Bài 7: What are they?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 867 lượt xem
Bài 8: How old are you?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 894 lượt xem
Bài 9: How many are there?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 930 lượt xem
Bài 10: What’s the time, please?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 1023 lượt xem