Video - Học Tiếng Anh với GOGO

Bài 1: My name's Gogo
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 1556 lượt xem
Bài 2: What's his name?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 710 lượt xem
Bài 3: She's my mother
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 631 lượt xem
Bài 4: What's this?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 603 lượt xem
Bài 5: Is that a tiger?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 503 lượt xem
Bài 6: What colour is this?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 560 lượt xem
Bài 7: What are they?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 503 lượt xem
Bài 8: How old are you?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 506 lượt xem
Bài 9: How many are there?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 545 lượt xem
Bài 10: What’s the time, please?
đăng bởi admin, ngày 26/09/2012, 592 lượt xem