Video - Học với Misterduncan

Bài 1: Learning English - Lesson One (Introduction)
đăng bởi CTV, ngày 29/03/2012, 4917 lượt xem
Bạn có thể download Script+ LỜI DỊCH tại đây ( Đăng ký Thành viên VIP để có thể nhìn thấy link download) {start-content-vip} Download bài học {end-content-vip}
Bài 2: Learning English -Learning English - Lesson Two (Hello/Goodbye)
đăng bởi CTV, ngày 29/03/2012, 3398 lượt xem
Bạn có thể download Script+ LỜI DỊCH tại đây ( Đăng ký Thành viên VIP để có thể nhìn thấy link download) {start-content-vip} Download bài học {end-content-vip}
Bài 3: Learning English-Lesson Three (Please & Thank You)
đăng bởi CTV, ngày 29/03/2012, 2172 lượt xem
Bạn có thể download Script+ LỜI DỊCH tại đây ( Đăng ký Thành viên VIP để có thể nhìn thấy link download) {start-content-vip} Download bài học {end-content-vip}
Bài 4: Learning English-Lesson Three (Please & Thank You)
đăng bởi CTV, ngày 29/03/2012, 2063 lượt xem
Bạn có thể download Script+ LỜI DỊCH tại đây ( Đăng ký Thành viên VIP để có thể nhìn thấy link download) {start-content-vip} Download bài học {end-content-vip}
Bài 5: Learning English-Lesson Five (Good/Bad)
đăng bởi CTV, ngày 29/03/2012, 2002 lượt xem
Bạn có thể download Script+ LỜI DỊCH tại đây ( Đăng ký Thành viên VIP để có thể nhìn thấy link download) {start-content-vip} Download bài học {end-content-vip}
Bài 6: Learning English - Lesson Six ( Happy / Sad )
đăng bởi CTV, ngày 29/03/2012, 1822 lượt xem
Bạn có thể download Script+ LỜI DỊCH tại đây ( Đăng ký Thành viên VIP để có thể nhìn thấy link download) {start-content-vip} Download bài học {end-content-vip}
Bài 7: Learning English - Lesson Seven - (Health & Exercise)
đăng bởi CTV, ngày 29/03/2012, 2047 lượt xem
Bạn có thể download Script+ LỜI DỊCH tại đây ( Đăng ký Thành viên VIP để có thể nhìn thấy link download) {start-content-vip} Download bài học {end-content-vip}
Bài 8: Learning English-Lesson Eight-( Friends )
đăng bởi CTV, ngày 29/03/2012, 2234 lượt xem
Bạn có thể download Script+ LỜI DỊCH tại đây ( Đăng ký Thành viên VIP để có thể nhìn thấy link download) {start-content-vip} Download bài học {end-content-vip}
Bài 9: Learning English -- Lesson Nine ( F A M E )
đăng bởi CTV, ngày 29/03/2012, 1664 lượt xem
Bạn có thể download Script+ LỜI DỊCH tại đây ( Đăng ký Thành viên VIP để có thể nhìn thấy link download) {start-content-vip} Download bài học {end-content-vip}
Bài 10: Learning English-Lesson Ten ( Saying Sorry )
đăng bởi CTV, ngày 29/03/2012, 3422 lượt xem
Bạn có thể download Script+ LỜI DỊCH tại đây ( Đăng ký Thành viên VIP để có thể nhìn thấy link download) {start-content-vip} Download bài học {end-content-vip}