Viết lại câu: Bài tập 34

Điểm học tập 1

Thành viên gửi bài:

thuyduonguel
Ngày gửi bài: 04:14 - 17/01/2013

Nhận xét của giáo viên:

1. The thieves were said  to be getting through the kitchen window.

The thieves are believed to have gotten in through the kitchen window,

2. He was known to be driven through the town 90 miles an hour.

He is alleged to have driven through the town at 90 miles an hour.

3. Two people were reported to have seriously injured  in the accident.

Two people are reported to have been seriously injured  in the accident.

4.Three man was reported to be arrested after the explosion. 

Three men are said to have arrested after the explosion.

6. he was known to be 108 years old

He is said to be 108 years old.

Nhận xét: Bị động dạng đặc biệt của động từ chỉ ý kiến "say, think, believe, rumour, declare,know"

 

Chủ động: S1 + V1 + that S2 +V2+ O2

 

Bị động: It + be + Pii (động từ chỉ ý kiến)+ that + S2 + V2 + O2

 

S2 + be + Pii(động từ chỉ ý kiến) + to + V2/ to have Pii (Với V2 ở thì hoàn thành và Quá khứ đơn)

 

Bạn chú ý về thì của câu. Bạn chú ý cách trình bày!


ĐỀ BÀI GỐC BÀI DỰ THI

Exercise 34: Finish each of  the incomplete sentences below in such a way that it has the same meaning as the sentence above it.

1.It is believed that the thieves got in through the kitchen window.
The thieves........................................................................

2. It is alleged that he drove through the town at 90 miles an hour.
He......................................................................................

3. It is reporter that two people was seriously injured  in the accident.
Two people............................................................................

4. It is said that three men were arrested after the explosion.
Three men.............................................................................

5. It is said that he is 108 year old.
He………………………………….

1. The thieves were said  to be getting through the kitchen window.

2. He was known to be driven through the town 90 miles an hour.

3. Two people were reported to have seriously injured  in the accident.

4.Three man was reported to be arrested after the explosion. 6. he was known to be 108 years old