Mô tả qua tranh ( Free-style): Bài 39

Điểm học tập 6

Thành viên gửi bài:

thienkim1209
Ngày gửi bài: 12:33 - 22/01/2013

Nhận xét của giáo viên:

On the auditorium, there are a lot of students (sau a lot of + Nouns) who come from all over the world pay attention to a lecture of their teacher. A lecturer is wearing a black vest and trouser uniform. He is giving students an interesting question. Many students are raising their hands to answer that question while other students are discussing information each other. On the contrary, some people maybe worry and keep silent because they don't know how they can answer them.

Nhận xét:

pay attention to something: chú ý đến cái gì 

Many + Nouns 


ĐỀ BÀI GỐC BÀI DỰ THI

Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) một một đoạn văn ngắn để miêu tả bức tranh đó.

Tiêu chí chấm điểm:

+ Viết câu đúng ngữ pháp, cách đặt câu hay

+ Mô tả chi tiết bức tranh

On the auditorium, there are a lot of student who come from all over the world pay attention on a lecture of their teacher. A lecturer is wearing black vest and trouser uniform. He give students an interesting question. Many student raise their hands to answer that question while other students discuss information each other. On the contrary, some people maybe worry and keep silent because they don't know how they can answer them.