Sắp xếp từ hoàn thành câu: Bài tập 13

Điểm học tập

Thành viên gửi bài:

sophie
Ngày gửi bài: 02:58 - 24/01/2013

Nhận xét của giáo viên:


ĐỀ BÀI GỐC BÀI DỰ THI

Bài 13: Viết lại câu sử dụng từ gợi ý. Thêm từ nếu cần thiết.

            1. That river/ be/100 kilometers

            2. What/ be/ the weather/ like/ HCM city/ today ?

            3. It/ be/ very cold/ last night.

            4. Why/ he/ not go/ school/ last week.

            5. What/ Mrs. White/ do/ the moment.

1. That river is 100 kilometers long

2. What is the weather like in HCM city today?

3. It was very cold last night.

4. Why didn't  he go to school last week?

5. What is Mrs. White doing at the moment?