Dịch Việt Anh: Bài 49

Điểm học tập

Thành viên gửi bài:

maianhtu
Ngày gửi bài: 06:37 - 24/01/2013

Nhận xét của giáo viên:


ĐỀ BÀI GỐC BÀI DỰ THI

Dịch Việt Anh: Bài 49

Thẻ chứng minh nhân dân là gì?

A: Xin chào, tôi muốn mở một tài khoản trong ngân hàng của bạn.

B: Bạn có thể chỉ cho tôi xem giấy chứng minh nhân dân của bạn không?

A: Thẻ chứng minh nhân dân là gì vậy?

B: Thẻ chứng minh nhân dân cho biết đặc điểm nhận dạng bạn. Nó thường có một bức ảnh trên đó. Một bằng lái xe, một giấy thông hành và một thẻ nhân viên hoặc thẻ học sinh là các loại thẻ chứng minh nhân dân phổ biến nhất. Bạn cần một thẻ chứng minh nhân dân để mở một tài khoản.

A: Cảm ơn bạn đã cho tôi biết về điều này. Tôi là sinh viên nước ngoài và tôi chưa có thẻ sinh viên. Nhưng tôi có giấy thông hành ở đây.

What is the identity card?

A: Hello, I would like to begin a account in your bank.

B: Could you show me your identity card?

A: What is the identity card?

B: The identity card show your characteristic form. It usually have a picture. A license, passport and staff card or pupil card that is the most popularly identity cards. You need a identity cards for open a account. 

A: Thank you for making me know. I am a foreign student and I don't have any student card. But, I have the passport here