Dịch Việt Anh: Bài 49

Điểm học tập

Thành viên gửi bài:

khuyenkttm
Ngày gửi bài: 07:21 - 24/01/2013

Nhận xét của giáo viên:


ĐỀ BÀI GỐC BÀI DỰ THI

Dịch Việt Anh: Bài 49

Thẻ chứng minh nhân dân là gì?

A: Xin chào, tôi muốn mở một tài khoản trong ngân hàng của bạn.

B: Bạn có thể chỉ cho tôi xem giấy chứng minh nhân dân của bạn không?

A: Thẻ chứng minh nhân dân là gì vậy?

B: Thẻ chứng minh nhân dân cho biết đặc điểm nhận dạng bạn. Nó thường có một bức ảnh trên đó. Một bằng lái xe, một giấy thông hành và một thẻ nhân viên hoặc thẻ học sinh là các loại thẻ chứng minh nhân dân phổ biến nhất. Bạn cần một thẻ chứng minh nhân dân để mở một tài khoản.

A: Cảm ơn bạn đã cho tôi biết về điều này. Tôi là sinh viên nước ngoài và tôi chưa có thẻ sinh viên. Nhưng tôi có giấy thông hành ở đây.

What is the identity card?

A: Hello, I want to make a account in your bank

B: Can You give me my identity card?

A: What is the identity card?

B: Identity card show your mark. It usually has a picture. A driving licence, a passport and staff card or student card are the most popular identity cards. You can a identity card to make acount.

A: Thanks you to be give me knew it. I am student of foreign and I don't have student card. But I have passport here.