Sắp xếp từ hoàn thành câu: Bài tập 13

Điểm học tập

Thành viên gửi bài:

com
Ngày gửi bài: 14:43 - 24/01/2013

Nhận xét của giáo viên:


ĐỀ BÀI GỐC BÀI DỰ THI

Bài 13: Viết lại câu sử dụng từ gợi ý. Thêm từ nếu cần thiết.

            1. That river/ be/100 kilometers

            2. What/ be/ the weather/ like/ HCM city/ today ?

            3. It/ be/ very cold/ last night.

            4. Why/ he/ not go/ school/ last week.

            5. What/ Mrs. White/ do/ the moment.

Bài 13: Viết lại câu sử dụng từ gợi ý. Thêm từ nếu cần thiết.

            1. That river/ be/100 kilometers

             That river is 100 kilometers

            2. What/ be/ the weather/ like/ HCM city/ today ?

              What is the weather in HCM city like today ?

            3. It/ be/ very cold/ last night.

                it was very cold last night

            4. Why/ he/ not go/ school/ last week.

                Why did he not go shool last week?

            5. What/ Mrs. White/ do/ the moment.

                  What do Mrs. White do the moment?