Sắp xếp từ hoàn thành câu: Bài tập 13

Điểm học tập

Thành viên gửi bài:

ngocanhcdav
Ngày gửi bài: 05:42 - 25/01/2013

Nhận xét của giáo viên:


ĐỀ BÀI GỐC BÀI DỰ THI

Bài 13: Viết lại câu sử dụng từ gợi ý. Thêm từ nếu cần thiết.

            1. That river/ be/100 kilometers

            2. What/ be/ the weather/ like/ HCM city/ today ?

            3. It/ be/ very cold/ last night.

            4. Why/ he/ not go/ school/ last week.

            5. What/ Mrs. White/ do/ the moment.

  • That river is 100 kilometers long.
  • What is the weather like in Ho Chi Minh City today?
  • It was very cold last night.
  • Why didn't he go to school last week?
  • What is Mrs.White doing at the moment?
  •