Sắp xếp từ hoàn thành câu: Bài tập 13

Điểm học tập

Thành viên gửi bài:

hoangbichz
Ngày gửi bài: 06:45 - 25/01/2013

Nhận xét của giáo viên:


ĐỀ BÀI GỐC BÀI DỰ THI

Bài 13: Viết lại câu sử dụng từ gợi ý. Thêm từ nếu cần thiết.

            1. That river/ be/100 kilometers

            2. What/ be/ the weather/ like/ HCM city/ today ?

            3. It/ be/ very cold/ last night.

            4. Why/ he/ not go/ school/ last week.

            5. What/ Mrs. White/ do/ the moment.

1. That river is length 100 kilometers.

2. What is the weather likes HCM city today ?

3. It was very cold last night.

4. Why didn't he go to school last week ?

5. What is Mrs.White doing at the moment ?