Dịch Việt Anh: Bài 49

Điểm học tập

Thành viên gửi bài:

cucvcu
Ngày gửi bài: 08:34 - 28/01/2013

Nhận xét của giáo viên:


ĐỀ BÀI GỐC BÀI DỰ THI

Dịch Việt Anh: Bài 49

Thẻ chứng minh nhân dân là gì?

A: Xin chào, tôi muốn mở một tài khoản trong ngân hàng của bạn.

B: Bạn có thể chỉ cho tôi xem giấy chứng minh nhân dân của bạn không?

A: Thẻ chứng minh nhân dân là gì vậy?

B: Thẻ chứng minh nhân dân cho biết đặc điểm nhận dạng bạn. Nó thường có một bức ảnh trên đó. Một bằng lái xe, một giấy thông hành và một thẻ nhân viên hoặc thẻ học sinh là các loại thẻ chứng minh nhân dân phổ biến nhất. Bạn cần một thẻ chứng minh nhân dân để mở một tài khoản.

A: Cảm ơn bạn đã cho tôi biết về điều này. Tôi là sinh viên nước ngoài và tôi chưa có thẻ sinh viên. Nhưng tôi có giấy thông hành ở đây.

What is the identification card?

A: Hello, I want to open an account in your bank

B: Could you show me your identification card?

A: What is the identification card?

B: It is a card which has your identifying characteristics. It usually has a photo.  A driver's license, a passport and a staff card or a student card is the most popular identification cards. You need an identification card to open an account.

A: Thanks about your information. I'm a foreign student and I haven't had the student card yet. But I have the passport here