Mô tả qua tranh ( Free-style): Bài 40

Điểm học tập

Thành viên gửi bài:

drbach
Ngày gửi bài: 04:25 - 30/01/2013

Nhận xét của giáo viên:


ĐỀ BÀI GỐC BÀI DỰ THI

Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) một một đoạn văn ngắn để miêu tả bức tranh đó.

Tiêu chí chấm điểm:

+ Viết câu đúng ngữ pháp, cách đặt câu hay

+ Mô tả chi tiết bức tranh

I really like the picture which describes a lesson in the chemiccal laboratory. There are several student in the picture. They wear white blue coat and study experiments. The girl who appear in the central picture make me impressed. She was doing the chemical action with a beautiful smile. It said that she love this studied.In my opinion i think that it is a emotional image.