Kết quả: Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh-Trình độ A-Đề 001

Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh-Trình độ A-Đề 001

1. A taxi collided with his car ten minutes ago but the police ________.

(A) has not come yet

(B) have not come yet

(C) did not come yet

(D) don't come

2. The boys left ________ school before lunch.

(A) in the

(B) –

(C) out of

(D) at

3. If he doesn't ________ his ways, he'll end up in trouble.

(A) mend

(B) repair

(C) correct

(D) restore

4. - Is John in? - No, he ________.

(A) still works

(B) works yet

(C) is still at work

(D) is yet at work

5. When he failed ________ us, we left without him.

(A) to meet

(B) not to meet

(C) to be met

(D) not to be met

6. Who is that old man ________ the big nose?

(A) of

(B) with

(C) near

(D) from

7. Students should answer seven of the ________ ten questions.

(A) below

(B) following

(C) under

(D) added

8. Which sister is ________, Kate or Jenny?

(A) more taller

(B) the more taller

(C) the most tall

(D) taller

9. It was a fine day for a picnic ________ rather cold.

(A) if

(B) though

(C) so

(D) therefore

10. Jack ________ to Paris twice this year.

(A) be

(B) has been

(C) had been

(D) is

11. Can 'Brain Box' play ________ piano?

(A) a

(B) an

(C) the

(D) not

12. We arrived back ________ London last week.

(A) –

(B) at

(C) to

(D) in

13. Is Hun Hin ________ away from Bangkok than Pet Buri?

(A) further

(B) father

(C) farther

(D) farthest

14. He's the man ________.

(A) I spoke to him

(B) I spoke to

(C) which I spoke to him

(D) who I spoke

15. The train will arrive ________ Hualampong ________ 8.30 p.m.

(A) on....on

(B) at.... at

(C) in.....in

(D) zero....in

16. Tell us something ________ your holiday.

(A) about

(B) –

(C) over

(D) on

17. John ________ very badly at Mary's birthday party.

(A) conducted

(B) behaved

(C) showed

(D) looked

18. What ________ next?

(A) did you do

(B) did you

(C) you did do

(D) you did

19. The next ________ of the school play will be on Monday at 5.30pm.

(A) drama

(B) exposition

(C) performance

(D) exhibition

20. Do you ________ German?

(A) to speak

(B) speak

(C) speak by

(D) speak to


Gửi ý kiến của bạn

Bạn phải đăng nhập mới gửi được bình luận. Nếu bạn chưa là thành viên thì hãy click vào đây để đăng ký
king
đăng lúc 10:03 - 11/02/2017

mình ko chọn dc mấy câu kon lại. huhu

 

  0
  0
baosa98
đăng lúc 09:28 - 15/12/2016

cảm ơn fapage nhiều giúp cho mình nâng cao trình đọ tiếng anh

 

  0
  0
nhayxomvaothilaibatdangky
đăng lúc 03:12 - 07/01/2016

mình được 100 điểm :)

 

  0
  2
HIEUMINH
đăng lúc 07:20 - 06/01/2016

minh hoc lop 7 roi ma moico 70 diem

 

  0
  0
huyentrang2203
đăng lúc 20:28 - 28/08/2015

75d

  0
  0
phucpro3d
đăng lúc 03:17 - 16/05/2015
Thời gian bài exam: 40 phút   Thời gian hoàn thiện: 20 phút Bắt đầu: 2015-05-16 00:18:54 Kết thúc: 2015-05-16 00:19:49 Đề thi có 20 câu hỏi Đã trả lời 20 câu hỏi Chưa trả lời 0 câu hỏi Trả lời đúng 20 câu hỏi Trả lời chưa đúng 0 câu hỏi Kết quả: 100 điểm
  0
  0
reallove1998
đăng lúc 08:52 - 13/02/2015

75d

  0
  0
ngochaito123
đăng lúc 03:37 - 10/02/2015

tui dc 70 diem ,có mấy câu máy chấm sai, nếu chấm đúng thì 80 điểm

  0
  0
OanhTran
đăng lúc 07:48 - 08/01/2015

ở câu 1 : the police là số ít thì động từ phải chia ở Has, sao đáp án lại là have not come yet

  0
  5
huongduong
đăng lúc 20:24 - 15/12/2014

1- nhấn mạnh kết quả chia ở HTHT, 3-phụ thuộc vào nghĩa,5- fail to -V, 7-phụ thuộc vào nghĩa, 8- so sánh hơn, 9- phụ thuộc nghĩa, 10- chỉ kinh nghiệm dùng thì HTHT, 11- giới từ" the" đi cùng với dụng cụ âm nhạc, 12-giới từ chỉ địa điểm lớn,13-so sánh hơn về khoảng cách"farther", 15-giới từ chỉ địa điểm nhỏ"at" và thời gian"at", 16-tell sb about sth, 17-phụ thuộc nghĩa, 18-trật tự câu hỏi, 19-nghĩa, 20-trợ động từ"do" là V nguyên thể.

  0
  0